<html>

<body>


ПРОверка

<img>img src=«img/test.jpg»


</body>

</html>